:

สทภ.11 ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่องไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายประสิทธิ์ หวานเสร็จ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 มอบหมายให้ นายเดชา สินเติม ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ชี มูลตอนล่าง นางพรพรรณ์ ฉลาดล้ำ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ นายโยธิน พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่องไผ่ บ้านยูงน้อย หมู่ 6 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 ผลงานสะสมปัจจุบันร้อยละ 40 ทั้งนี้ เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มีความถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างเหมาให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11