:

สทภ.8 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับลุ่มน้ำสาขา โครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560  นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับลุ่มน้ำสาขา โครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 1 อบจ.กระบี่ จังหวัดกระบี่  โดยมีนายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุม นางสาวทิพวรรณ ขันทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กล่าวรายงาน โดยที่ปรึกษาโครงการได้นำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำสาขา และภาคประชาชน เพื่อจัดทำกรอบความคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเส้นทางย้ำหนอง บึง และแหล่งน้ำธรรมชาติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ภูมิสังคม ฝนแต่ละลุ่มน้ำสาชา และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8