:

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6

 

                       เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดถวาย ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์(พระอารามหลวง)จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สทภ.6  ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. สำหรับพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์(พระอารามหลวง) ในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ นั้นเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐- ๑๐.๒๐ น.วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์หรือวัดเมือง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงฝั่งตะวันตก บนถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาล ๓ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักษ์รณเรศ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้บูรณปฏิสังขรณ์ และพระราชทานนามวัดอย่างเป็นทางการ“วัดเมือง”เนื่องจากวัดเมืองเป็นวัดที่สำคัญมีความศักดิ์มาก ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจสำคัญทางพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองแปดริ้วแต่อดีตกาล จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชทานนามว่า “วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์”  สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อนำไปบูรณะพระอารามหลวงต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6