:

กรมทรัพยากรน้ำ ลุยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ทุ่ม กว่า 600 ล้านบาท...

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- เสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 00:00:24 น. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2553-2554 กรมทรัพยากรน้ำได้วางเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการการผันน้ำ อีก 2 โครงการ คือ 1.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน พื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ใช้งบประมาณ 324 ล้านบาท และโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด ใช้งบประมาณ 350 ล้านบาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 674 ล้านบาท นายเกษมสันต์ กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ทำการก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ำ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 5.6 ล้านลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 3,500 ไร่มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี พ.ศ. 2553-2554 งบประมาณ 324 ล้านบาท ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ขณะเดียวกันต้องพัฒนาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมในเขตอำเภอด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และประการสำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีระยะเวลาในการดำเนินการ 2 ปี (2552-2554 )งบประมาณ 350 ล้านบาท เป็นโครงการที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่บึงบอระเพ็ดอีกทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ดและศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่บึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการติดตั้งระบบสูบและส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน จำนวน 1 แห่ง ที่สามารถส่งน้ำได้ 15 ลบ.ม.ต่อวินาที สูบน้ำ10 ชม./วัน จะได้น้ำประมาณวันละ 0.54 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้เวลาในการสูบน้ำ 5 เดือน/ปี หรือจะมีปริมาณน้ำเข้ามาเติมในบึงบอระเพ็ดปีละ 81 ล้าน ลบ.ม.และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่บึงบอระเพ็ด รวมทั้งปัญหาการบุกรุกครอบครองพื้นที่รอบๆ บึงและปัญหาการเสื่อมสภาพแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ที่บึงบอระเพ็ด นายเกษมสันต์ กล่าวอีกว่า ประโยชน์ที่คาดว่าเกษตรกรจะได้รับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง "ผมมั่นใจว่าทั้งสองโครงการจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้เป็นอย่างดี และจะทำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ" นายเกษมสันต์ กล่าว

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ