:

แผนป้องกันและปราบปรามการทุกจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ และที่ประชุมได้ขอปรับปรุงแก้ไขแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ทั้ง 2 ฉบับ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขทั้ง 2 ฉบับ ตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ