:

สทภ.8 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางวิธีปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

          สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 โดยนายเอกสิทธิ์ ฉายศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เป็นประธานเปิดประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางวิธีปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จากส่วนต่าง ๆ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้รับเกียรติจากคุณกิตติมา อังกินันท์ สำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการวิธีปฏิบัติหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสามารถจะนำไปปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายได้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันนำมาซึ่งการทักท้วง การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการในอนาคต และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือการเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8