:

กรมทรัพยากรน้ำจัดการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นายนิทัศน์  ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปี 2556  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำ และการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมทั้งให้มีภาวะผู้นำและการบูรณาการงานภาครัฐ กลยุทธ์การประสานงานและการขับเคลื่อนงานในจังหวัด

โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต และนางสาวสมพิศ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นวิทยากรบรรยาย  ในการนี้ นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ทรัพยากรน้ำ กล่าวรายงานสรุป และให้การต้อนรับโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน : ส่วนกลาง