:

สทภ.๕ มอบของขวัญพร้อมทุนการศึกษาแก่โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

            ด้วยทางราชการได้เห็นความสำคัญของเด็ก   ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของอนาคตและประเทศชาติต่อไป      จึงได้

กำหนดสัปดาห์ที่  ๒  ของเดือนมกราคม  ของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ  ในปีนี้กำหนดให้วันเสาร์ที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็น

วันเด็กแห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมความสามารถ  กล้าแสดงออก     ความสนุกสนานเพลิดเพลินปลูกฝังลักษณะที่ดีงามของนักเรียน

ซึ่งมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕๕๕    จำนวน  ๖๕๗  คน   ทางโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

ษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต  ๑  ได้เห็นความสำคัญของนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กในวันศุกร์ที่  ๑๑  มกราคม ๒๕๕๖


           สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ นำโดย นางสาวภัสสร ปราบริปู      ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์       พร้อมด้วยบุคลากร

ได้ไปร่วมงานและมอบของขวัญพร้อมทุนการศึกษาแก่โรงเรียนหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   เพื่อ

เป็นของขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน

เพิ่มเติม  :  www.koratwater5.net

 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5