ชื่อแบบสอบถาม : แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th
คำชี้แจง

สำหรับผู้ใช้บริการ แสดงความคิดเห็นต่อการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลา 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)

1. สถานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
บุคคลภายนอก
บุคคลภายใน
2. ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูล
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
3. ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ระบุ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)