ชื่อแบบสอบถาม : แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th
คำชี้แจง

สำหรับผู้ใช้บริการ แสดงความคิดเห็นต่อการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลา 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2560)