ชื่อแบบสอบถาม : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
คำชี้แจง

ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จ ที่ ๑๔๒๗/๒๕๕๘

1. ท่านทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... หรือไม่
ทราบ
ไม่ทราบ
2. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... มีความเป็นเอกภาพ โดยมีการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และสมควรสนับสนุนให้ตราเป็นกฎหมาย ท่านเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย