ชื่อแบบสอบถาม : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
คำชี้แจง
1. ท่านทราบเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... หรือไม่
ทราบ
ไม่ทราบ
2. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....