บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
(ตามหนังสือ สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0017/604 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ลำดับ ชื่อบทความ
1   (กฎ) การพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่ ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง
2   (การเงิน) เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่
3   (การเงิน) ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครรับผิด
4   (การเงิน) เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทุกคน
5   (การเงิน) เป็น ผอ.เพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร
6   (การเงิน) อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน
7   (การบริหารงานบุคคล) การประเมินสมรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ
8   (การบริหารงานบุคคล) มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
9   (การบริหารงานบุคคล) ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
10   (การบริหารราชการแผ่นดิน) ตัวแทนเชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ
11   (การสาธารณูปโภค) กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ไม่เลือกปฏิบัติ
12   (การสาธารณูปโภค) ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำการประปารับผิดหรือไม่
13   (การสาธารณูปโภค) เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะไม่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการยกเว้น
14   (การสาธารณูปโภค) ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด
15   (การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง) ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่านถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่
16   (การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง) คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อหน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ
17   (การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง) ไม่พอใจคำสั่งฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์
18   (การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง) อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย
19   (การเงิน) ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
20   (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ

1 2 3 4