บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
(ตามหนังสือ สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0017/604 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ลำดับ ชื่อบทความ
61   (วินัย) ความประพฤติเสื่อมเสียเพราะพฤติการณ์แอบรัก
62   (วินัย) เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัวผิดวินัยอย่างร้ายแรง
63   (วินัย) ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง
64   (วินัย) ผลประโยชน์ของราชการหัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
65   (สัญญาทางปกครอง) น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้
66   (สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอจึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมายครับ
67   (สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) บรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วโอนมาส่วนกลางขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม
68   (สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) บ้านพักราชการไม่เพียงพอสละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
69   (สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) บ้านพักราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
70   (สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
71   (องค์กรวิชาชีพ) เป็นทนายความแต่ไม่ติดตามคดีประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพครับ
72   (องค์กรอิสระ) การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ
73   (องค์กรอิสระ) สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครององค์กรอิสระ
74   (อาคารและสิ่งปลูกสร้าง) ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมครับ
75   (อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับ
76   (อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ฟ้องศาลไหนครับ
77   (อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
78   (อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง
79   (อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ศาลไหนครับ
80   (อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี) ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร)

1 2 3 4