บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
(ตามหนังสือ สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0017/604 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ลำดับ ชื่อบทความ
41   (ละเลย) ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง
42   (ละเลย) ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด
43   (ละเลย) ไม่ขึ้นระเบียบเจดีย์เป็นโบราณสถานไม่ละเลยต่อหน้าที่
44   (ละเลย) เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกคุมขังเกินกำหนด
45   (ละเลย) ละเมิดเหตุจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย
46   (ละเลย) ละเลยต่อหน้าที่เพราะไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้กับผู้ขอ
47   (ละเลย) สร้างฝายน้ำล้นรุกที่ชาวบ้านหน่วยงานต้องชดใช้
48   (ละเลย) สั่งให้เกษียณอายุโดยไม่ตรวจสอบปีเกิดเป็นละเมิดทางปกครอง
49   (ละเลย) สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีละเลยต่อหน้าที่
50   (ละเลย) สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ
51   (ละเลย) หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเองไม่ขัดต่อมติ ครม.
52   (ละเลย) หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิดครับ
53   (ละเลย) อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน
54   (ละเลย) ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งใดต้องรับผิด
55   (ละเลย) อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย
56   (วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร
57   (วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา) วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรการคุ้มครองสิทธิผุ้ฟ้องคดีขั้นแรกที่ไม่อาจมองข้าม
58   (วินัย) ผิดวินัยเพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่นั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ
59   (วินัย) การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย
60   (วินัย) ข้าราชการยักยอกเงินคืนแล้วไม่ต้องรับผิดทางวินัย

1 2 3 4