บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
(ตามหนังสือ สำนักงานศาลปกครอง ที่ ศป 0017/604 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)

ลำดับ ชื่อบทความ
21   (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่ละหน่วยงานไม่ได้ครอบครอง
22   (ข้อมูลข่าวสารของราชการ) สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ
23   (เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง) ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง
24   (เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง) สถานะทางการเงินอันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
25   (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) สิทธิการฟ้องคดีเมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ
26   (ท้องถิ่น) ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
27   (พัสดุ) น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้
28   (พัสดุ) ใบแจ้งปริมาณงานไม่แสดงราคาไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า
29   (ละเลย) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
30   (ละเมิด) หนังสือราชการปลอมมองเห็นได้แต่ไม่ตรวจสอบ
31   (ละเมิด) อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง
32   (ละเลย) การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญไม่ละเลยต่อหน้าที่
33   (ละเลย) เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่
34   (ละเลย) การประเมินสรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการอัยการ
35   (ละเลย) ขั้นตอนการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินกับขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ
36   (ละเลย) ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด
37   (ละเลย) เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดชอบ
38   (ละเลย) เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการเสียหายหน่วยงานต้องรับผิด
39   (ละเลย) ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าต้องชดใช้
40   (ละเลย) บ้านพักของทางราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

1 2 3 4