ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

1. การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา
2.
การขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปา
3. การขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา
4. การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปา
5. การขอปรับอัตราค่าน้ำประปาหรือค่ารักษามาตรวัดน้ำ
6. การขอเพิ่มกำลังการผลิต
7. การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา
8. การขอทุนรัฐบาล
9. การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก