กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Department of Water Resources


180/3  ถ.พระรามที่ 6
ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์  0 2271 6000

หมายเลขโทรศัพท์กรมทรัพยากรน้ำ

คลิกที่ภาพเพื่อดูำภาพขนาดใหญ่
:
*
:
*
:
:
*
:
*
Reload Image