รายชื่อคณะกรรมการลุ่มน้ำชี
ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 10/2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 1..   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 36000
           
 2..   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
           
 3..   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง 
        จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
           
 4..   ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  อำเภอเมือง  
        จังหวัดมหาสารคาม  44000
           
 5..   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
           
 6..   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
           
 7..   ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดยโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 35000
           
 8..   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กรรมการ สำนักชลประทานที่ 6  เลขที่ 215  ถนนศรีจันทร์  
          ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4322 2555  โทรสาร  0 4322 2651
           
           
    ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร กรมชลประทาน สำรอง 1 สำนักชลประทานที่ 6 เลขที่ 215  ถนนศรีจันทร์  
    สำนักชลประทานที่ 6     ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4322 2555  โทรสาร  0 4322 2651
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน กรมชลประทาน สำรอง 2 ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
    ขอนแก่น     โทรศัพท์ / โทรสาร  0 4333 4088
           
9   หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ เลขที่ 64  หมู่ที่ 7  ตำบลจอหอ  อำเภอเมือง
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3     จังหวัดนครราชสีมา  30310
          โทรศัพท์  0 4437 1438  โทรสาร  0 4437 1438
    หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 1 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5     ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4324 6668  โทรสาร  0 4324 3913
  นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ผู้แทนสำนักสำรวจดินและวางแผน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 2 กรมพัฒนาที่ดิน  เลขที่ 2003/ 61  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว
    การใช้ที่ดิน     จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
          โทรศัพท์  0 2941 2054
           
10 นางสาวจีรวรรณ  อุณาพรหม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ กรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
    พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4     ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
    จังหวัดขอนแก่น     โทรศัพท์  0 4326 1240  โทรสาร  0 4326 1337
          มือถือ 08 1859 8726
  นายธรรมนูญ  บุญไกรสร นักวิชาการเกษตร 8 ว กรมส่งเสริมการเกษตร สำรอง 1 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตำบลท่าพระ 
          อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์  0 4326 1240
            โทรสาร  0 4326 1337  มือถือ 08 9842 3078
  นายบุญศรี  อ่อนละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 8 ว กรมส่งเสริมการเกษตร สำรอง 2 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
          ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4326 1240  โทรสาร  0 4326 1337
          มือถือ 08 1601 0660
           
11 นายชุมสาย  ชำนาญค้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง กรรมการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
    จังหวัดชัยภูมิ ทรัพยากรธรรมชาติและ   เลขที่ 363  ถนนหฤทัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
      สิ่งแวดล้อม   จังหวัดชัยภูมิ  36000   โทรศัพท์  0 4481 1478
  นายวิโรจน์  อยู่สำราญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 7 สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   เลขที่ 363  ถนนหฤทัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 
      สิ่งแวดล้อม   จังหวัดชัยภูมิ  36000   โทรศัพท์  0 4481 1478
  นายมนตรี  สวงโท เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   เลขที่ 363  ถนนหฤทัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 
      สิ่งแวดล้อม   จังหวัดชัยภูมิ  36000   โทรศัพท์  0 4481 1478
.          
12   ผู้อำนวยการสำนักจัดการ กรมป่าไม้ กรรมการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (มหาสารคาม)
    ทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (มหาสารคาม)     ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 5  จังหวัดมหาสารคาม
          เลขที่ 251  บ้านกู่ทอง  ตำบลกู่ทอง  อำเภอเชียงยืน
          จังหวัดมหาสารคาม  44160
          โทรศัพท์  0 4337 0571 - 4  โทรสาร  0 4337 0575 - 6
           
           
           
    ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ สำรอง 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (มหาสารคาม)
          ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 5  จังหวัดมหาสารคาม
          เลขที่ 251  บ้านกู่ทอง  ตำบลกู่ทอง  อำเภอเชียงยืน
          จังหวัดมหาสารคาม  44160
          โทรศัพท์  0 4337 0571 - 4  โทรสาร  0 4337 0575 - 6
    ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมปลูกป่า กรมป่าไม้ สำรอง 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (มหาสารคาม)
          ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 5  จังหวัดมหาสารคาม
          เลขที่ 251  บ้านกู่ทอง  ตำบลกู่ทอง  อำเภอเชียงยืน
          จังหวัดมหาสารคาม  44160
          โทรศัพท์  0 4337 0571 - 4  โทรสาร  0 4337 0575 - 6
           
13 นายศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรรมการ เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์  0 2271 6115 - 7
          โทรสาร  0 2271 6118
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 1 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
    ผอ.สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 2 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
        โทรศัทพ์  0 2271 6177  โทรสาร  0 2298 6610
           
14   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า กรรมการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
    อนุรักษ์ที่ 8 และพันธุ์พืช   เลขที่ 659  ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง
          จังหวัดขอนแก่น  40000   โทรศัพท์  0 4334 3411
  นายสุภัทร์  หะยะกังฉัตร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)  ส่วนจัดการต้นน้ำ
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 และพันธุ์พืช   เลขที่ 659  ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง 
          จังหวัดขอนแก่น  40000  มือถือ  08 1730 0208
  นายสมศักดิ์  อภิลักขิตกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)  ส่วนจัดการต้นน้ำ
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 และพันธุ์พืช   เลขที่  1393  ถนนจอมสุรางค์ยาตร์  อำเภอเมือง
          จังหวัดนครราชสีมา  30000   มือถือ  08 1965 5998
           
15   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา กรรมการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6  ขอนแก่น
    สาธารณภัยเขต 6  ขอนแก่น สาธารณภัย   เลขที่ 36  หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  
          อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4323 6632  , 0 4323 6034
          โทรสาร  0 4323 6719  , 0 4323 7359
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6  ขอนแก่น
    สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ สาธารณภัย   เลขที่ 36  หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  
          อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4323 6632  , 0 4323 6034
          โทรสาร  0 4323 6719  , 0 4323 7359
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6  ขอนแก่น
    สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาธารณภัย   เลขที่ 36  หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ  ตำบลศิลา  
          อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4323 6632  , 0 4323 6034
          โทรสาร  0 4323 6719  , 0 4323 7359
           
16 นายสมบูรณ์  จิตตลีลา ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง กรรมการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย   เลขที่ 103  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภออุบลรัตน์ 
          จังหวัดขอนแก่น  40250   โทรศัพท์  0 2436 8750
          โทรสาร  0 4344 6148   มือถือ  08 1847 2593
  นายพิสุทธิ์  โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง สำรอง 1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปฏิบัติกา ประเทศไทย   เลขที่ 103  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภออุบลรัตน์ 
          จังหวัดขอนแก่น  40250   โทรศัพท์  0 2436 8824 
          โทรสาร  0 4344 6148   มือถือ  08 1871 9978
  นายวีระศักดิ์  ศรีกาวี หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง สำรอง 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เลขที่ 103
    พลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  40250
          โทรศัพท์  0 4344 6233 ต่อ 2600
.         โทรสาร  0 4344 6233 ต่อ 2608   มือถือ  08 9623 0029
           
17 นายโกศล  คาดพันโน รองนายกองค์การบริหารส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่  128  หมู่ 1  ตำบลยางน้อย  อำเภอโกสุมพิสัย
    จังหวัดมหาสารคาม     จังหวัดมหาสารคาม  44140
           
18 นายกิตติพงศ์  ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 26/2  หมู่ที่ 21  ถนนรุ่งเรืองศรี  ตำบลบ้านเพชร
          อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  36160
          โทรศัพท์ 0 4425 9336  โทรสาร  0 4485 9336 ต่อ 16
.          
19 นายวัฒนา  ภูเกิดพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 253  หมู่ที่ 16  ตำบลยางตลาด  อำเภอยางตลาด 
          จังหวัดกาฬสินธุ์  46120  โทรศัพท์  0 4383 3148
          มือถือ  08 9714 2795  ,  08 0196  1144
  นายสฤษดิ์  ประดับศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 1 เลขที่ 161  หมู่ที่ 2  ตำบลสวาท  อำเภอเมือง
    ยโสธร     จังหวัดยโสธร  35000  โทรศัพท์ 0 4578 1868
  นายเจริญ  แซ่เต็ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 2 เลขที่ 146  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน
          จังหวัดขอนแก่น  40300
          โทรศัพท์  0 4326 7130  มือถือ  08 1872 2508
  นายประสิทธิ์  จิระพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 3 เลขที่ 76  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองสวรรค์  อำเภอเมือง
    หนองสวรรค์     จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
          โทรศัพท์  0 4231 4079  มือถือ  08 6240 8022
  นางสาวทวีวรรณ  บุญนาจเสวี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 4 เลขที่  186  หมู่ที่ 13  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง
    หนองบัวลำภู     จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
          โทรศัพท์  0 4231 2611  โทรสาร  0 4231 2870
          มือถือ  08 9944 2699 , 08 1878 4671
  นายพิทักษ์  สุภา นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 5 เลขที่ 32  หมู่ที่ 13  ตำบลหัวนา  อำเภอเมือง
          จังหวัดหนองบัวลำภู  39000   โทรศัพท์  0 4200 1234
          โทรสาร  0 4200 1288  มือถือ  08 1975 8611
  ด.ต. อุทัย  แต่งแดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 6 เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  36000
          โทรศัพท์/โทรสาร  0 4488 5059  มือถือ  08 9579 2888
  นายชาญณรงค์  หวังมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 7 เลขที่ 214  หมู่ที่ 4  ตำบลสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ 
    กาฬสินธุ์     จังหวัดกาฬสินธุ์  46150   โทรศัพท์  0 4381 2226
  นายจตุสิทธิ์  ลางคุลานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 8 เลขที่ 1 - 3  หมู่ที่ 18  ถนนขอนแก่น - ยางตลาด
          ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  44160
          โทรศัพท์  0 4378 1862  โทรสาร  0 4378 2267
           
20 นายสมภาร  เสี่ยงบุญ กำนันตำบลบ้านขาม องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 172  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านขาม  อำเภอจตุรัส
          จังหวัดชัยภูมิ  36130   มือถือ  08 1071 4395
 .          
 21.. นายอยุทธ  หอมอ่อน ประธานที่ปรึกษากลุ่มทำนา องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 136  หมู่ที่ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโยธร
          35160  โทรศัพท์  0 4573 8086  มือถือ  08 6254 6655
           
 22.. นายเฉลิม  ชมภูแดง ประธานประชาคมหมู่บ้าน องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 225  หมู่ที่ 4  ตำบลแสนสุข  อำเภอพนมไพร 
          จังหวัดร้อยเอ็ด  45140  มือถือ  08 4113 8988
           
 23.. นายสมาตย์  ผงสา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ภาคอีสาน จำกัด องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 26  หมู่ที่ 10  ตำบลกุดเค้า  อำเภอมัญจาคีรี 
          จังหวัดขอนแก่น  40160  โทรศัพท์ / โทรสาร   0 4329 4857
          มือถือ  08 7951 0299  , 08 1830 0233
  นายอมรชัย  วันอุทา ข้าราชการบำนาญ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 1 เลขที่ 166  หมู่ที่ 1  ตำบลเจ้าท่า  อำเภอกมลาไสย
          จังหวัดกาฬสินธุ์  46130   มือถือ  08 5009 5683
  นายวิชิต  แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัด องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 2 เลขที่ 1  หมู่ที่ 16  บ้านหนองแสง  ตำบลห้วยเตย  อำเภอกุดรัง
    มหาสารคาม     จังหวัดมหาสารคาม  44130 
          โทรสาร  0 4377 1350   มือถือ  08 9277 5784
  นายอุดม  บุตรรัตนะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำระดับหมู่บ้าน องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 3 เลขที่ 110  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองสวรรค์
    ตำบลหนองสวรรค์     อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39000
           
 24.. นายนิมิตร  งามยิ่งไพศาล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร กรรมการ เลขที่ 111  หมู่ที่ 20  ตำบลยางตลาด
    กาฬสินธุ์     อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬนสินธุ์  46120
          โทรศัพท์  0 4383 3408 - 9   มือถือ  08 1873 1799
 25.. นายประณต  เสริฐวิชา   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร กรรมการ เลขที่ 83/3  ถนนเพลินจิต  ตำบลในเมือง
          อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000  มือถือ  08 1661 0430
  นายพิทักษ์  ธนะมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร สำรอง 1 เลขที่ 127  หมู่ที่ 3  ถนนโพธิสาร  ตำบลในเมือง
    ขอนแก่น     จังหวัดขอนแก่น  40000   โทรศัพท์  0 4322 4462 
          โทรสาร  0 4322 7833   มือถือ  08 1544 1022
  นายเมธี  สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร สำรอง 2 เลขที่ 333  หมู่ที่ 19  ถนน 208 (ขอนแก่น - มหาสารคาม)
    จำกัด     ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40260
          โทรศัพท์ 0 4334 6556 - 85 โทรสาร 0 4326 1400,0 4326 1406
  นายโกศล  จันทราช หุ้นส่วนผู้จัดการ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร สำรอง 3 เลขที่ 151  หมู่ที่ 1 ถนนร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ตำบลสะอาดสมบูรณ์
          อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000
          โทรศัพท์  0 4351 5578 - 9 โทรสาร  0 4352 4273
           
 26.. นายชัยพล  ไชยคำมิ่ง ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 72  หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
      การบริการ และการท่องเที่ยว   46000 โทรศัพท์  0 4381 2521 มือถือ  08 9350 2521
           
 27.. นายธนวิทย์  คงสุริยะ เจ้าของกิจการส่วนตัว องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 30  หมู่ที่ 2  ถนนสันติโชคชัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  
      การบริการ และการท่องเที่ยว   จังหวัดหนองบัวลำภู  39000   โทรศัพท์  0 4236 0361 
          โทรสาร  0 4236 0361  มือถือ  08 9422 9930
  นางสาวสุนิดษา  เวฎสุวัณ ประธานเครือข่าย OTOP องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 1 เลขที่ 12  ถนนคุ้มวัดป่าเรไร  ตำบลในเมือง
      การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000
          โทรศัพท์  0 4352 5785  มือถือ  08 1655 7781
  นายสมพร  บุญเกิน รองประธานกรรมการหอการค้า องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 2 เลขที่ 631/105  ถนนชัยประสิทธิ์  ตำบลในเมือง
    จังหวัดชัยภูมิ (สายเกษตร) การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000  โทรศัพท์  0 4481 1511
          โทรสาร  0 4488 0708  มือถือ  08 4472 4204
  นายไพโรจน์  บุญเปลื้อง  รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 3 เลขที่ 51  ถนนโพธิสาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
      การบริการ และการท่องเที่ยว   จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์  0 4322 3274
          โทรสาร  0 4324 3067  มือถือ  08 6645 3003
           
 28.. รศ.ดร. ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 63  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง 
    ชัยภูมิ     จังหวัดขอนแก่น  40190  โทรศัพท์  0 4481 5111 ต่อ 151
          โทรสาร  0 4481 5135  มือถือ  08 1601 5136
           
 29.. นายอวยชัย  วะทา ประธานสมัชชาสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 329  ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง
 [1]         จังหวัดมหาสารคาม  44000  โทรศัพท์  0 4372 5744
          โทรสาร  0 4372 5744  มือถือ  08 3403 3664
           
30 นายบำรุง  คะโยธา ประธานเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่130  หมู่ที่ 4  ตำบลสายนาวัง  อำเภอนาคู
          จังหวัดกาฬสินธุ์  46160
        โทรศัพท์  0 4381 7184   มือถือ  08 9279 3359
           
31 นายอภิชาติ  สิงคลีบุตร ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 159  หมู่ที่ 13  ตำบลเมืองเพีย
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด     อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110
  ขอนแก่น     มือถือ  08 1974 0135
           
 32.. นายณรงค์  นาทองคำ ข้าราชการครูบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 339  หมู่ที่ 3  ตำบลแวง  อำเภอโพนทอง
          จังหวัดร้อยเอ็ด  45110  มือถือ  08 7221 1802
  พ.อ.ท. ยุทธไชยันต์  พรหมนิกร เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 1 เลขที่ 295  หมู่ที่ 1  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลสำราญ
    จังหวัดยโสธร     อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000  มือถือ  08 1350 5927
  นายบัญชา  เอกกัณหา ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร- ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 2 เลขที่ 84  หมู่ที่ 12  ตำบลกุดดู่  อำเภอโนนสัง
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอ     จังหวัดหนองบัวลำภู  39140  โทรศัพท์  0 4235 6099
    โนนสัง     โทรสาร  0 4235 6099  มือถือ  08 9576 2669
           
33 นายวิเชียร   รวมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 กรรมการและเลขานุการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4   ซอยอนามัย  ถนนศรีจันทร์ 
    ภาค 4 กรมทรัพยากรน้ำ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4322 8524   มือถือ  08 9205 8126
  นายประสิทธิ์  หวานเสร็จ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีตอนบน  ซอยอนามัย
    จัดการลุ่มน้ำชีตอนบน กรมทรัพยากรน้ำ   ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
          โทรศัพท์  0 4322 1714 ต่อ 19
          โทรสาร  0 4322 2811  มือถือ  08 9205 8218
  นายมานะ  เก่งชูวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำชีตอนล่าง   ถนนราชการดำเนิน
    จัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรมทรัพยากรน้ำ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000
          โทรศัพท์  0 4351 2050  โทรสาร  0 4351 2050
          มือถือ  08 1261 1863
           

[1]
GateKeeper: