รายชื่อคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 15/2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 1..   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง
        จังหวัดชลบุรี  20000
           
 2..   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ถนนสุขุมวิท  ตำบลเพิงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21000
           
 3..   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ถนนเรียบเมือง  ตำบลวัดใหม่
        อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
           
 4..   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดตราด  ถนนราษฎร์นิยม  ตำบลเนินพระ
        อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
           
 5..   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กรรมการ สำนักชลประทานที่ 9  เลขที่ 143/1  หมู่ที่ 4
          ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20111
          โทรศัพท์  0 03834 1252  โทรสาร  0 3834 1436
    ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร กรมชลประทาน สำรอง 1 สำนักชลประทานที่ 9  เลขที่ 143/1  หมู่ที่ 4
    สำนักชลประทานที่ 9     ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20111
          โทรศัพท์  0 03834 1252  โทรสาร  0 3834 1436
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน กรมชลประทาน สำรอง 2 เลขที่ 101/253  หมู่ที่ 6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา
    ชลบุรี     จังหวัดชลบุรี  20210  โทรศัพท์  /  โทรสาร  0 3834 1041
 6..   หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ เลขที่ 184/3  หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งสุขลา
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2     อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230
          โทรศัพท์  0 3835 1409 - 10  โทรสาร  0 3835 1617
    ผู้แทนสำนักสำรวจดินและวางแผน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 1 กรมพัฒนาที่ดิน  เลขที่ 2003/ 61  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว
    การใช้ที่ดิน     จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
          โทรศัพท์  0 2579 5122  , 0 2579 1192
          โทรสาร  0 2941 1924  , 0 2579 1439
  นางสาวสุลาวัลย์  สุทธิวรวงค์ ผู้แทนสำนักสำรวจดินและวางแผน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 2 กรมพัฒนาที่ดิน  เลขที่ 2003/ 61  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว
    การใช้ที่ดิน     จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์  0 2579 8524
           
 7.. นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ กรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
    พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3     จังหวัดระยอง
    จังหวัดระยอง     โทรศัพท์  0 3861 1578  โทรสาร  0 3861 4529
  นายสังคม  ประเสริฐเดชาโต เกษตรจังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร สำรอง 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
    สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี     โทรศัพท์  0 3828 5877  โทรสาร 0 3828 7521
  นายมนตรี  กล้าขาย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและ กรมส่งเสริมการเกษตร สำรอง 2 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
    ฝึกอบรม     โทรศัพท์  0 3861 1578  โทรสาร  0 3861 4529
           
 8..   ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่ง กรมการขนส่งทางน้ำและ กรรมการ เลขที่ 57/6  ถนนพาสเภตรา  ตำบลปลาสร้อย
    ทางน้ำที่ 6 พาณิชยนาวี   อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
          โทรศัพท์  0 3826 1654  โทรสาร  0 3826 1656
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 1 เลขที่ 57/6  ถนนพาสเภตรา  ตำบลปลาสร้อย
    ที่ 6  สาขาชลบุรี พาณิชยนาวี   อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
          โทรศัพท์  0 3826 1654  โทรสาร  0 3826 1656
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 2 เลขที่ 7/1  ถนนเมืองใหม่ - มาบตาพุด สาย 7
    ที่ 6  สาขาระยอง พาณิชยนาวี   ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมือง
          จังหวัดระยอง  21150
          โทรศัพท์  0 3868 7458  โทรสาร  0 3868 7457
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 3 เลขที่ 18  ถนนแผ่นดินทอง 3  ตำบลตลาด
    ที่ 6  สาขาจันทบุรี พาณิชยนาวี   อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  23120
          โทรศัพท์  0 3931 1755  โทรสาร  0 3931 3689
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 4 เลขที่ 99/10  ตำบลแหลมงอบ  อำเภอแหลมงอบ
    ที่ 6  สาขาตราด พาณิชยนาวี   จังหวัดตราด  23120
          โทรศัพท์  0 3959 7595  โทรสาร  0 3959 7596
           
9.. นายวิชัย  อุดมศรีวัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง กรรมการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จังหวัดระยอง ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดระยอง
      สิ่งแวดล้อม   เลขที่ 058  ถนนสมุทรคงคา  ตำบลท่าประดู่
          อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
          โทรศัพท์  0 3861 1008
           
           
  นายไพศาล  จันทนี นักวิชาการป่าไม้ 7 ว สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดระยอง
      สิ่งแวดล้อม   เลขที่ 058  ถนนสมุทรคงคา  ตำบลท่าประดู่
          อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
          โทรศัพท์  0 3861 4258
           
10.. นายศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรรมการ เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์  0 2271 6115 - 7  โทรสาร  0 2271 6118
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 1 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
    ผอ.สำนักส่งเสริมและประสานมวลช กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 2 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
        โทรศัพท์  0 2271 6177  โทรสาร  0 2298 6610
           
 11.. นายทนงศักดิ์  ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรรมการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
    เขต 9     เลขที่ 94  หมู่ที่ 2  ตำบลวังหว้า
          อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110
          โทรศัพท์  0 3867 2506  โทรสาร  0 3867 2506
           
           
  นางพัชรา  สุริวงศ์   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรอง 1 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
          เลขที่ 94  หมู่ที่ 2  ตำบลวังหว้า
          อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110
          โทรศัพท์  0 3867 2506  โทรสาร  0 3867 2506
  นายวิจิตร  สดสะอาด   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรอง 2 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
          เลขที่ 94  หมู่ที่ 2  ตำบลวังหว้า
          อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110
          โทรศัพท์  0 3867 2506  โทรสาร  0 3867 2506
           
 12.. นางสุธิดา  กาญจน์อติเรกลาภ นักวิชาการประมง 6 ว กรมทรัพยากรทางทะเล กรรมการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
      และชายฝั่ง   อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง)
          เลขที่ 309  หมู่ที่ 1  ตำบลปากน้ำประแส
          อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21170
          โทรศัพท์  0 3866 1694  โทรสาร  0 3866 1693
  นายสมหมาย  สรรพคุณ นักวิชาการป่าไม้ 7 ว กรมทรัพยากรทางทะเล สำรอง 1 เลขที่ 66/1  หมู่ที่ 1  ตำบลเกวียนหัก
      และชายฝั่ง   อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  22110
          โทรศัพท์ /  โทรสาร  0 3944 1881
  จ.อ. สมบัติ  เถาถาวงศ์ เจ้าหน้าที่สื่อสาร 5 กรมทรัพยากรทางทะเล สำรอง 2 เลขที่ 16/59  หมู่ที่ 3  ตำบลเพ  อำเภอเมือง
      และชายฝั่ง   จังหวัดระยอง  21160
          โทรศัพท์  /  โทรสาร  0 3865 3722
           
 13..   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า กรรมการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
    อนุรักษ์ที่ 2 และพันธุ์พืช   เลขที่ 16  ถนนสุขุมวิท  อำเภอศรีราชา
          จังหวัดชลบุรี  20110
          โทรศัพท์  0 3831 1234
  นายธวัชชัย  พันธรักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 และพันธุ์พืช   ส่วนจัดการต้นน้ำ  เลขที่ 16  ถนนสุขุมวิท  อำเภอศรีราชา
          จังหวัดชลบุรี  20110  มือถือ  08 5185 6099
  นายบุญเชิต  แจ่มใส หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำประแสร์ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 2 หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำประแสร์
      และพันธุ์พืช   มือถือ  08 1849 6753
           
 14..   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา กรรมการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต  17  257  หมู่ 1
    สาธารณภัยเขต 17  จันทบุรี สาธารณภัย   ถนนเฉิมพระเกียรติ  59  ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม
          จังหวัดจันทบุรี  22150  โทรศัพท์  0 3938 9542 - 4
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดชลบุรี
    สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สาธารณภัย   ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง
          จังหวัดชลบุรี  20000
          โทรศัพท์  0 3827 2080  โทรสาร  0 3827 8031 - 2
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
    สาธารณภัยจังหวัดระยอง สาธารณภัย   ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง  ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ
          อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21150
          โทรศัพท์  0 3864 4134  โทรสาร  0 3869 4129
 15..   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    และสิ่งแวดล้อมโรงงาน     สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
          ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์  0 2202 4221
  นางจินดา  เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำรอง 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    สิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก     ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก
    สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม     สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
    โรงงาน     โทรศัพท์  0 3826 3345 - 7
  นายกัมปนาท  รุ่งเรืองชัยศรี วิศวกร 8 ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำรอง 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2     สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2
          ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์  0 2202 4023
           
 16.. นายวิทยา  คุณปลื้ม   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
          อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000  หรือ
          เลขที่ 3  ถนนบางแสนล่าง  ตำบลแสนสุข
          อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000  
          มือถือ  08 1811 4060
           
 17.. นายวัลลภ  ปธานราษฎร์   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 50  หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำเป็น
          อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง  21110
 18.. นายอรัญ  พงศ์ศักดิ์   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 63  หมู่ที่ 2  ตำบลปัถวี  อำเภอมะขาม
          จังหวัดจันทบุรี  22150
          มือถือ  08 1295 6119
  นายภุชงค์  พรหมอยู่   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  33/94  หมู่ 1  
          ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
          มือถือ  08 1804 9673
  นายจักรเพชร  จิตงามสุจริต   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 2 เลขที่ 6 - 6/ 1 - 2  ถนนอัมพวา  ตำบลวัดใหม่
          อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
          โทรศัพท์  0 3931 1203
  นายกนก  ใจรักษ์   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 3 เลขที่ 75  หมู่ที่ 8  ตำบลวังกระแจะ
          อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
          โทรศัพท์  0 3952 3319 - 20  มือถือ  08 1903 8304
           
 19.. ผศ. เจริญ  ปิยารมย์   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 163  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งเบญจา
          อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  22170
          โทรศัพท์  0 3939 5145
           
 20.. นายเสน่ห์  สังข์ศาสตร์   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 175  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาสมิง
          อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  23130
          มือถือ  08 7129 1799
           
 21.. จอ. สุรสิทธิ์  ไชยลาภ   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 105  หมู่ที่ 2  ตำบลปลวกแดง
          อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140
          มือถือ  08 4348 8538
           
 22.. นายพีระพงษ์  สุดประเสริฐ   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 18/6  หมู่ที่ 8  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง
          จังหวัดชลบุรี  20000
          มือถือ  08 1428 3945
           
 23.. นายประสิทธิ์  สุนาตุ   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 73  หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยแร้ง  อำเภอเมือง
          จังหวัดตราด  23000
          มือถือ  08 1861 7832
  นายชูชีพ  อิ่มสมบูรณ์   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 1 เลขที่ 66/3  หมู่ที่ 5  ตำบลแสลง  อำเภอเมือง
          จังหวัดจันทบุรี  22000
          มือถือ  08 1982 5235
  นายปฐมพร  เปี่ยมเอก   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 2 เลขที่ 256/2  ถนนเปรมใจราษฎร์  ตำบลแสนสุข
          อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20130
          มือถือ  08 7142 8793
  นายชัยวัฒน์  ปริ่มผล   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 3 เลขที่ 205  หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งนนทรี
          อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  23130
          มือถือ  08 1656 3841
           
  นายไพฑูรย์  ปฏิบัติ   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 4 เลขที่ 47/1  หมู่ที่ 1  ตำบลทางเกวียน
          อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110
          มือถือ  08 1734 0325
  นายสนั่น  พ้นภัย   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 5 เลขที่ 1/2  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองตะพาน
          อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  21120
          มือถือ  08 6352 1531
           
 24.. นายธีระศักดิ์  ผดุงตันตระกูล   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม กรรมการ เลขที่ 68/110 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง
          อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  21130
          โทรศัพท์  0 3894 1399
           
 25.. นายวุฒิดนัย  สังข์ทอง   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม กรรมการ เลขที่ 75/1  หมู่ที่ 11  ตำบลนายายอาม
          อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  22160
          มือถือ  08 1377 1176
  นายสมชาย  เจียมบรรจ   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม สำรอง 1 เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
          อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
          โทรศัพท์  0 3879 3737 - 8
  นายไพสันต์  วงษ์บุญ   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม สำรอง 2 เลขที่ 71/7  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองคันทรง
          อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
          มือถือ  08 1940 3009
           
 26.. นายสุนทร  ธัญญวัฒนกุ   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 5  ซอย 1  ถนนเมืองเก่า  ตำบลพนัสนิคม
      การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140
          มือถือ  08 1864 4984
           
 27.. นายบุญยืน  เลาหวิทยะรัตน์   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 33/9  ถนนจันทอุดม  ตำบลท่าประดู่
      การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000
          มือถือ  08 1861 9068
  นายบรรยงค์  ชินสถิต   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 1 เลขที่ 3/3  หมู่ที่ 3  ตำบลบางกะไชย
      การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  22130
          มือถือ  08 9838 4409
  นายวุฒิพงศ์  รัตนมนฑ์   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 2 เลขที่ 18  หมู่ที่ 8  ตำบลเขาสมิง  อำเภอเขาสมิง
      การบริการ และการท่องเที่ยว   จังหวัดตราด  23130  โทรศัพท์  0 3959 9371
           
 28.. รศ.ดร. พิชัย  สราญรมย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 100  หมู่ที่ 3  ถนนจันบุรี - สระแก้ว
          ตำบลทับไทร  อำเภอโป่งน้ำร้อน  
          จังหวัดจันทบุรี  22140  มือถือ  08 1865 1735
           
 29.. ผศ.ดร. บุญเชิด  หนูอิ่ม   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 152/2  หมู่บ้านสามมุขธานี  ซอย 9
          ถนนบางแสน - อ่างศิลา  ตำบลแสนสุข
          อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20131
          โทรศัพท์  0 3839 0355
 30.. นางทัศวี  สุวรรณวัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 5/17  ถนนบางแสนสาย 3  ซอย 5
          ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20131
          โทรศัพท์  0 3838 3511
  นายยุทธนา  นววงศ์สกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
          อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  23150  หรือ
          เลขที่ 496  หมู่ที่ 8  ถนนเนินตาแมว
          ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
          โทรศัพท์  0 3952 0585
  นายสวงษ์  แสวงนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 2 เลขที่ 20/7  ซอย 1  ถนนบางแสน - อ่างศิลา
          ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20131
          โทรศัพท์  0 3874 8430
  นายรุ่งโรจน์  เฉลาฉายแสง   ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 3 เลขที่ 182  หมู่ที่ 3  ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง
          จังหวัดระยอง  21110  มือถือ  08 9931 0313
           
 31..   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรรมการและเลขานุการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6
    ภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ   เลขที่ 820  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ตำบลหน้าเมือง
          อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25000
          โทรศัพท์  0 3721 3638 - 9
          โทรสาร  0 3721 3638 ต่อ 103
           
           
  นายยุทธนา  อิ่มคล้าย รก.ผู้อำนวยการส่วนประสานและ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
    บริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรน้ำ   เลขที่ 251  หมู่ที่ 1  ตำบลมะขาม
    ตะวันออก     อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
          โทรศัพท์  0 3938 9525
          โทรสาร  0 3938 9524