รายชื่อคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน
ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 2/2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 1..   ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ถ.ขุนลุมประพาส
        ต.จองคำ  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000
           
 2..   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กรรมการ สำนักชลประทานที่ 1  เลขที่ 27  ถนนทุ่งโฮเต็ล
          อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          โทรศัพท์  0 5324 2822  โทรสาร  0 5324 6714
    ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร กรมชลประทาน สำรอง 1 สำนักชลประทานที่ 1  เลขที่ 27  ถนนทุ่งโฮเต็ล
    สำนักชลประทานที่ 1     อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50000
          โทรศัพท์  0 5324 2822  โทรสาร  0 5324 6714
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน กรมชลประทาน สำรอง 2 เลขที่ 29  หมู่ที่ 11  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง
    แม่ฮ่องสอน     จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000  โทรศัพท์  0 5361 1402
          โทรสาร  0 5361 1841
           
 3..   หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ เลขที่ 164  หมู่ที่ 3  ถนนเชียงใหม่ - ฝาง  ตำบลดอนแก้ว
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6     อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180 โทรศัพท์  0 5312 1167  
          , 0 5389 0109  , 0 5312 1172 โทรสาร  0 5312 1000
    หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 1 สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน  เลขที่ 571  ถนนขุมลุมประพาส
          อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  68000
          โทรศัพท์  0 5361 3014  โทรสาร  0 5361 3014
  นายวีรชัย  กาญจนาลัย ผู้แทนสำนักสำรวจดินและวางแผน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 2 กรมพัฒนาที่ดิน  เลขที่ 2003/ 61  ถนนพหลโยธิน
    การใช้ที่ดิน     ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์  0 2579 1473
 4..   ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่ง กรมการขนส่งทางน้ำและ กรรมการ เลขที่ 189  หมู่ที่ 3  ซอยสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
    ทางน้ำที่ 1 พาณิชยนาวี   ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300
          โทรศัพท์  0 5335 7437  โทรสาร  0 5335 7439
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 1 เลขที่ 189  หมู่ที่ 3  ซอยสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
    ที่ 1  สาขาเชียงใหม่ พาณิชยนาวี   ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300
          โทรศัพท์  0 5335 7437  โทรสาร  0 5335 7439
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 2 เลขที่ 834/197-8  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
    ที่ 1  สาขาพิษณุโลก พาณิชยนาวี   จังหวัดพิษณุโลก  65000  โทรศัพท์  0 5530 4327
          โทรสาร  0 5530 4327
           
 5.. นายวิริยะ  ช่วยบำรุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง กรรมการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
    จังหวัดตาก ทรัพยากรธรรมชาติและ   ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)  ชั้น 2  อำเภอเมือง
      สิ่งแวดล้อม   จังหวัดตาก  63000  โทรศัพท์  0 5551 2153
  นายวิชัย  ภูมิพัฒนพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)  ชั้น 2  อำเภอเมือง
      สิ่งแวดล้อม   จังหวัดตาก  63000  โทรศัพท์  0 5551 7691
  นายดุสิต  ฤทธิ์ขุน นายช่างเครื่องกล 6 สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า)  ชั้น 2  อำเภอเมือง
      สิ่งแวดล้อม   จังหวัดตาก  63000  โทรศัพท์  0 5551 7691
           
           
           
           
 6.. นายศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรรมการ เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์  0 2271 6119
          โทรสาร  0 2271 6119
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 1 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    ผอ.สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 2 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์  0 2271 6177
          โทรสาร  0 2298 6610
           
 7.. นายสำเริง  สโมทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดา  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรรมการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1
    เขต 1     430 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
      โทรศัพท์ 0 5428 2326 แฟกซ์ 0 5428 2327
  นายวัฒนชัย  ทุมโคตร   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรอง 1 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1
  นายรบลือ  พรหมมา   กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรอง 2 430 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
          โทรศัพท์ 0 5428 2326 แฟกซ์ 0 5428 2327
           
           
 8..   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า กรรมการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  ตำบลป่ามะม่วง
    อนุรักษ์ที่ 14 และพันธุ์พืช   อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000  โทรศัพท์  0 5551 1142
  นายเกษม  สุขวารี ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  ส่วนจัดการต้นน้ำ
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 และพันธุ์พืช   ตำบลป่ามะม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000
          มือถือ  08 1952 0999
           
  นายปรีชา  เฉลิมพิชัย ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง)
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และพันธุ์พืช   ส่วนจัดการต้นน้ำ  ตำบลป่ามะม่วง  อำเภอเมือง 
    (สาขาแม่สะเรียง)     จังหวัดตาก  63000  มือถือ  08 1881 1655
           
 9..   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา กรรมการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
    สาธารณภัยเขต 10  ลำปาง สาธารณภัย   เลขที่ 393 ถนนลำปาง - ห้างฉัตร  ตำบลบ่อแฮ้ว
          อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52100
          โทรศัพท์  0 5421 7877  , 0 5421 8124
          โทรสาร  0 5421 8235  , 0 5432 0947
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
    สาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาธารณภัย   เลขที่ 393 ถนนลำปาง - ห้างฉัตร  ตำบลบ่อแฮ้ว
          อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52100
          โทรศัพท์  0 5421 7877  , 0 5421 8124
          โทรสาร  0 5421 8235  , 0 5432 0947
           
 10.. นายปรีชา  รณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  เลขที่ 218/1  ถนนพระรามที่ 6
    ผังเมืองเฉพาะ     แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรสาร 0 2643 1719 มือถือ 08 1927 9413
  นายกุดั่น  อินทร์พรหม นักผังเมือง 8 ว กรมโยธาธิการและผังเมือง สำรอง 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง  เลขที่ 218/1  ถนนพระรามที่ 6
          แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรสาร  0 2643 1719  มือถือ  08 6666 6832
           
           
  นางภัทรินทร์  แสงสว่าง นักผังเมือง 8 ว กรมโยธาธิการและผังเมือง สำรอง 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง  เลขที่ 218/1  ถนนพระรามที่ 6
          แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์  0 2201 8205  โทรสาร  0 2643 1719
           
 11..   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กรรมการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      และอนุรักษ์พลังงาน   เชิงสะพานกษัตริย์ศึก  กรุงเทพฯ 10330
          โทรศัพท์  0 2221 9234  โทรสาร  0 2221 2128
    ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพลังงาน 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สำรอง 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      และอนุรักษ์พลังงาน   เชิงสะพานกษัตริย์ศึก  กรุงเทพฯ 10330
          โทรศัพท์  0 2221 2900  โทรสาร  0 2221 2128
    หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน สำรอง 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
      และอนุรักษ์พลังงาน   เชิงสะพานกษัตริย์ศึก  กรุงเทพฯ 10330
          โทรศัพท์  0 2225 2487  โทรสาร  0 2225 2487
           
 12.. นายชิงชัย  ก่อประภากิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
          โทรศัพท์  0 5551 2357  โทรสาร  0 5554 1491
           
 13.. นายอ้ครเดช  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง
    แม่ฮ่องสอน     จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000  โทรสาร  0 5362 0495
          มือถือ  08 1595 2666
           
           
           
 14.. นายมานพ  ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 559  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด
          จังหวัดตาก  63110  โทรศัพท์  0 5553 3126
          มือถือ  08 6204 8880
  นายชัยณรงค์  มะเดชะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 1 เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  63140
          โทรศัพท์  0 5558 1119 ต่อ 19  มือถือ  08 9567 1004
  นายนิรันดร์  ชัยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปาย  ตำบลเวียงเหนือ
    เวียงเหนือ     อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000
          โทรศัพท์  0 5369 9543  มือถือ  08 9956 3309
  นายมนตรี  บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 3 เลขที่ 57/1  หมู่ที่ 2  ถนนแหล่งพานิช  ตำบลแม่สะเรียง
          อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110
          โทรศัพท์ 0 5368 1231
           
 15.. นายประจักษ์  ชีพพาณิชย์ เกษตรกร องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 134/2  หมู่ที่ 1  ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000  มือถือ  08 1031 1121
           
 16.. นายสมหวัง  กันทาผาบ ประธานกลุ่มฝ่ายที่ปรึกษาบ้านห้วยทราย องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 16  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยทราย  ตำบลแม่ยวม
          อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110
          มือถือ  08 4919 4633
           
 17.. นางสมศรี  จี๋คีรี ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 202/2  หมู่ที่ 3  ตำบลวาเล่ย์  อำเภอพบพระ
    ชุมชน     จังหวัดตาก  63130  มือถือ  08 7847 2484
  นายสราวุธ  หาญเมืองใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 1 เลขที่ 144  หมู่ที่ 6  ตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด
          จังหวัดตาก  63110  มือถือ  08 1785 1798
  นายศักดิ์ชัย  สุภาษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนยวม องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 2 เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
          โทรศัพท์  0 5369 1019  โทรสาร  0 5369 1466
           
 18.. นายนฤดม  นาเถิน ผู้จัดการโรงงานน้ำแข็งโพธิ์ทอง องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร กรรมการ เลขที่ 66  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด
          จังหวัดตาก  63110  มือถือ  08 9564 2530
  นายนันทวัตน์  ไพรมณี ผู้จัดการส่วนบริหาร องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร สำรอง 1 เลขที่ 13  หมู่ที่ 4  ตำบลพระธาตุผาแดง  อำเภอแม่สอด
    บริษัทผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)     จังหวัดตาก  63110
  นายโชคชัย  ลิ้มวรากุล ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่อ่องสอน องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร สำรอง 2 เลขที่ 40 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000  โทรศัพท์  0 5361 2075
           
 19.. นายพูลศักดิ์  สุนทรพานิชกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ ภาคพายัพพืชผล  เลขที่ 6  ถนนนิเวศพิศาล  ตำบลจองคำ
      การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000
           
 20.. ร.ต.อ. สมบัติ  พันธุ์ณรงค์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 53  หมู่ที่ 6  ตำบลอุ้มผาง  อำเภออุ้มผาง
      การบริการ และการท่องเที่ยว   จังหวัดตาก  63170  โทรศัพท์  0 5556 1063 - 4
          โทรสาร  0 5556 1065  มือถือ  08 1886 6599
  นายประกิจ  อิฎฐกรพันธ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ (ประกอบการโรงแรม) องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 1 เลขที่ 90  ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
      การบริการ และการท่องเที่ยว   โทรศัพท์  0 5553 1304
  นายพูลศักดิ์  สุนทรพานิชกิจ ประธานสภาหอการค้าจังหวัด องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 2 ภาคพายัพพืชผล  เลขที่ 6  ถนนนิเวศพิศาล  ตำบลจองคำ
    แม่ฮ่องสอน การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          โทรศัพท์  0 5361 1313  โทรสาร  0 5362 0316
           
           
 21.. นายศักดิ์ชัย  เลิศมงคล ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 111/3  หมู่ที่ 12  ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000  โทรศัพท์  0 5361 3883
          โทรสาร  0 5361 3462  มือถือ  08 9950 1056
           
 22.. นายธวัช  ธิวงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด
          จังหวัดตาก  63110  โทรศัพท์  0 5551 1688
          โทรสาร  0 5555 1213
           
 23.. นายประยูร  ลือชัย กำนันตำบลท่าสายลวด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 31/1  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าสายลวด  อำเภอแม่สอด
          จังหวัดตาก  63110  มือถือ  08 5049 1418
  นายวินัย  ไชยวงค์ญาติ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 1 มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  ถนนแม่ฮ่องสอน - ปาย
          ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000
          โทรศัพท์  0 5361 3264  โทรสาร  0 5361 3263
          มือถือ  08 1952 4069
  นายสันติพงษ์  มูลฟอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 2 เลขที่ 140  หมู่ที่ 2  ตำบลสบเมย  อำเภอสบเมย
    และชุมชน     จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110  โทรสาร  0 5361 8067
          มือถือ  08 9034 7356
           
 24.. นายวิทยา  ทัศน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรรมการและเลขานุการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  เลขที่ 555  หมู่ที่ 15
    ภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ   ตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52100
          โทรศัพท์  0 5421 8602  โทรสาร  0 5422 2938
  นายกฤตพัฒน์  จันทร์สังข์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน  เลขที่ 175  หมู่ที่ 8
    จัดการลุ่มน้ำสาละวิน กรมทรัพยากรน้ำ   ตำบลปางหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000
          โทรศัพท์  0 5361 2112  โทรสาร  0 5361 2112