รายชื่อคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก
ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 8/2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 1..   ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 67000
        โทรศัพท์ 0 5672 1705
           
 2..   ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
        โทรศัพท์ 0 3641 1861  โทรสาร 0 3641 3534
           
 3..   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  อ.เมือง  จ.สระบุรี 18000
        โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3622 3057
           
 4..   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน กรรมการ สำนักชลประทานที่ 10  ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมือง
          จังหวัดลพบุรี  15160
          โทรศัพท์  0 3648 6628  โทรสาร  0 3648 6895
    ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร กรมชลประทาน สำรอง 1 สำนักชลประทานที่ 10  ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมือง 
    สำนักชลประทานที่ 10     จังหวัดลพบุรี  15160 โทรศัพท์  0 3648 6628 
          โทรสาร  0 3648 6895
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน กรมชลประทาน สำรอง 2 เลขที่ 124  หมู่ที่ 3  ตำบลป่าเลา  อำเภอเมือง
    เพชรบูรณ์     จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
          โทรศัพท์  0 5672 2100   โทรสาร  0 5671 2467
           
 5..   หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ เลขที่ 281/57  หมู่ที่ 5  ถนนพิษณุโลก - วัดโบสถ์
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8     ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
          โทรศัพท์  0 5532 1218  , 0 5532 1215
          โทรสาร  0 5532 1216
    หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 1 ทางหลวงสาย 305 (รังสิต - นครนายก)  กิโลเมตรที่ 17
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1     ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  12110
          โทรศัพท์  0 2577 3370 - 3    โทรสาร  0 2577 1141
  นายธีระยุทธ  จิตต์จำนงค์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 2 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
          เลขที่ 2003/ 61  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร
          กรุงเทพฯ 10900   โทรศัพท์  0 2579 1093
           
 6.. นางวีณา  พงศ์พัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ กรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวัดชัยนาท
    พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1     อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
    จังหวัดชัยนาท     โทรศัพท์  0 5640 5000   โทรสาร  0 5640 5001
  นายถนอม  ไชยเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ กรมส่งเสริมการเกษตร สำรอง 1 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
    พัฒนาเกษตรกร     อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
          โทรศัพท์  0 5640 5000   โทรสาร  0 5640 5001
  นายกิตติชาติ  ชาติยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว กรมส่งเสริมการเกษตร สำรอง 2 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
          อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000  
          โทรศัพท์  0 5640 5000   โทรสาร  0 5640 5001
           
 7..   ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่ง กรมการขนส่งทางน้ำแล กรรมการ ถนนอู่ทอง  ตำบลหอรัตนชัย  อำเภอเมือง
    ทางน้ำที่ 2 พาณิชยนาวี   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
          โทรศัพท์  0 3524 1990   โทรสาร  0 3524 1990
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำแล สำรอง 1 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง
    ที่ 2  สาขาลพบุรี พาณิชยนาวี   จังหวัดลพบุรี  15000
          โทรศัพท์  0 3641 4423   โทรสาร  0 3641 4423
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำแล สำรอง 2 เลขที่ 67/22  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง
    ที่ 1  สาขานครสวรรค์ พาณิชยนาวี   จังหวัดนครสวรรค์  60000
          โทรศัพท์  0 5625 7361  , 0 5625 6581 - 2
          โทรสาร  0 5625 6583
           
 8.. นายโชคชัย  มณีนาค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ สำนักงานปลัดกระทรวง กรรมการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด
      สิ่งแวดล้อม   พระนครศรีอยุธยา  ชั้น 7   ตำบลคลองสวนพูล
          อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
          โทรศัพท์  / โทรสาร  0 3533 6356  , 0 3533 5295
  นายไพรัช  โรจน์ตระกูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แผน 7 ว ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด
      สิ่งแวดล้อม   พระนครศรีอยุธยา  ชั้น 7  ตำบลคลองสวนพูล
          อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
          โทรศัพท์ / โทรสาร  0 3533 6356  , 0 3533 5295
  นายไพบูลย์   ภู่ทอง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด
      สิ่งแวดล้อม   พระนครศรีอยุธยา  ชั้น 7  ตำบลคลองสวนพูล
          อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
          โทรศัพท์ / โทรสาร  0 3533 6356  , 0 3533 5295
           
 9..   ผู้อำนวยการสำนักจัดการ กรมป่าไม้ กรรมการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สระบุรี)  เลขที่ 154/1  
    ทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สระบุรี)     หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18000
          โทรศัพท์  0 3622 7257   โทรสาร  0 3634 1768
    ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ สำรอง 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สระบุรี)
          เลขที่ 154/1  หมู่ที่ 1  ตำบลมิตรภาพ   อำเภอมวกเหล็ก
          จังหวัดสระบุรี  18000
          โทรศัพท์  0 3622 7257    โทรสาร  0 3634 1768
    ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมปลูกป่า กรมป่าไม้ สำรอง 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สระบุรี)
          เลขที่ 154/1  หมู่ที่ 1  ตำบลมิตรภาพ   อำเภอมวกเหล็ก
          จังหวัดสระบุรี  18000
          โทรศัพท์  0 3622 7257    โทรสาร  0 3634 1768
           
 10.. นายศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรรมการ เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์  0 2271 6115 - 7
          โทรสาร  0 2271 6118
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 1 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
    ผอ.สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 2 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34 แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์  0 2271 6177  โทรสาร 0 2298 6610
           
 11.. นายอดิศักดิ์  อุ่นปิติพงษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดา กรรมการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1
    เขต 8     81 หมู่ที่ 5 ตำบลดคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
          18230 โทรศัพท์ 0 3638 9430 โทรสาร 0 3638 9450
  นายสยาม  วัฒนสิน   กรมทรัพยากรน้ำบาดา สำรอง 1 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1
          81 หมู่ที่ 5 ตำบลดคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
          18230 โทรศัพท์ 0 3638 9430 โทรสาร 0 3638 9450
           
  นายยศไกร  ศรีพัชรรุ่งเรือง   กรมทรัพยากรน้ำบาดา สำรอง 2 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1
          81 หมู่ที่ 5 ตำบลดคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
          18230 โทรศัพท์ 0 3638 9430 โทรสาร 0 3638 9450
           
           
 12..   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า กรรมการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
    อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) และพันธุ์พืช   เลขที่ 39  ถนนวังจันทร์  อำเภอเมือง
          จังหวัดพิษณุโลก  65000  โทรศัพท์  0 5525 8023
  นายสิทธิพงษ์  คงพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ส่วนจัดการต้นน้ำ
    (พิษณุโลก) และพันธุ์พืช   เลขที่ 39  ถนนวังจันทร์  อำเภอเมือง
          จังหวัดพิษณุโลก  65000  มือถือ  08 1785 1255
  นายวรชัย  ทองวัฒนะ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยอีมาย กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และพันธุ์พืช   หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยอีมาย  เลขที่ 39  ถนนวังจันทร์
    (พิษณุโลก)     อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
          มือถือ  08 7711 1556
           
 13..   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา กรรมการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9  พิษณุโลก
    สาธารณภัยเขต 9  พิษณุโลก สาธารณภัย   เลขที่ 10  หมู่ที่9  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง
          จังหวัดพิษณุโลก  65130
          โทรศัพท์  0 5531 1165   โทรสาร  0 5531 1366
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9  พิษณุโลก
    สาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ สาธารณภัย   เลขที่ 10  หมู่ที่9  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง
          จังหวัดพิษณุโลก  65130
          โทรศัพท์  0 5531 1165   โทรสาร  0 5531 1366
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9  พิษณุโลก
    สาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สาธารณภัย   เลขที่ 10  หมู่ที่9  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง
          จังหวัดพิษณุโลก  65130
          โทรศัพท์  0 5531 1165   โทรสาร  0 5531 1366
           
 14.. นายปรีชา  รณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
    ผังเมืองเฉพาะ     เลขที่ 218/1  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรสาร  0 2643 1719   มือถือ  08 1927 9413
  นายธงชัย  โรจนกนันท์ สถาปนิก 8 วช กรมโยธาธิการและผังเมือง สำรอง 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง
          เลขที่ 218/1  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์  0 2201 8199   โทรสาร  0 2643 1719
  นายกุดั่น  อินทร์พรหม นักผังเมือง 8 ว กรมโยธาธิการและผังเมือง สำรอง 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง
          เลขที่ 218/1  ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
          โทรสาร  0 2643 1719   มือถือ  08 6666 6832
           
 15..   ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการปกครอ กรรมการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
      ท้องถิ่น   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา กรมส่งเสริมการปกครอ สำรอง 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
    ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ท้องถิ่น   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
    หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและ กรมส่งเสริมการปกครอ สำรอง 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
    เรื่องร้องทุกข์จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้องถิ่น   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
           
           
 16..   รองอธิบดีที่กำกับดูแลงานด้าน กรมโรงงานอุตสาหกรร กรรมการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี
    สิ่งแวดล้อม     กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์  0 2202 4116
  นางสาวพะเยาว์  คำมุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา กรมโรงงานอุตสาหกรร สำรอง 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    สิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง     ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง
    สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม     สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน  ถนนพระรามที่ 6
    โรงงาน     เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์  0 2202 4146 - 7
  นายไชยรัตน์  เลี้ยงสุพงศ์ วิศวกร 8 ว กรมโรงงานอุตสาหกรร สำรอง 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อ     สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
    โรงงาน     ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
          โทรศัพท์  0 2281 2770
           
 17.. นายสุบรรณ  จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  อำเภอเมือง
          จังหวัดลพบุรี  15000  โทรศัพท์  0 3641 1224
           
 18.. นายเฉลิม  วงษ์ไพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
          797  ถ.พหลโยธิน  ต.ดาวเรือง  อำเภอเมือง
          จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์  0 3622 1680
        โทรสาร 0 3622 1680  มือถือ 0 81924 2737
           
           
           
 19.. นายอภิวุฒิ  พรพฤฒิพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
    เพชรบูรณ์     อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
          โทรศัพท์  0 5672 0420  มือถือ  08 1888 6311
           
 20.. นายอเนก  นาควิจิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังชมภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เทศบาลตำบลวังชมภู อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67120
          โทรศัพท์  0 5677 7399 - 400  โทรสาร  0 5677 1400
           
 21.. นายสวัสดิ์  ประกรณ์สรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวปลวก
    หัวปลวก       อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  18160
          โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3623 7280  มือถือ  08 9083 4441
           
 22.. นายจำนงค์ฤทธิ์  พินทะกังวา กำนันตำบลพุเตย องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 339  หมู่ที่ 3 ต.พุเตย  อ.วิเชียรบุรี
          จ.เพชรบูรณ์ 67180 มือถือ 08 6167 5628 , 0 86167 5228
           
 23.. นายบุญส่ง  คุณสมบัติ เกษตรกร องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 209  หมู่ที่ 5  ตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วง
          จังหวัดสระบุรี  18220  โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3636 4266
          มือถือ  08 1290 9126
           
 24.. นายสรรกฤษณ์  เชี่ยวชาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม กรรมการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
    ลพบุรี     อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000
          มือถือ  08 1755 4361  โทรสาร  0 2833 8410
 25.. นายมารุต  แก้วงาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจ พี จำกัด  โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2
          อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  โทร  02 2654 0155
          โทรสาร 0 2654 0156
           
 26.. นายสมภพ  โสมาภา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 110/4  หมู่ที่ 1  ตำบลพัฒนานิคม
    และประธานท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  15140
          โทรศัพท์  0 3645 1259  โทรสาร 0 3647 7333
        มือถือ  08 1611 0608  , 08 9777 0631
           
 27.. พลโทธงชัย  เจิมเจิดพล ที่ปรึกษากิตติศักดิ์หอการค้าสระบุรี องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 24/1  หมู่ที่ 2  ตำบลพระยาทด
      การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  18160
          โทรศัพท์  0 3633 2720   มือถือ  08 1505 3333
           
 28.. นายศตพล  มุ่งค้ำกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
    สิ่งแวดล้อม     โทรศัพท์  0 3642 2607 ต่อ 319  มือถือ  08 7072 2255
          โทรสาร  0 3641 2751
           
 29.. ดร.เสาวภา  ชูมณี อาจารย์ระดับ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
          อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  67000
          โทรศัพท์  0 5671 7122   มือถือ  08 3751 6811
          โทรสาร 0 5671 7123
 30.. นายทิสาปาโมกข์  ปรึกษากิ่ง (ชมรมอนุรักษ์แม่น้ำป่าสัก) ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่  23  หมู่ที่ 11  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเสาไห้
          จังหวัดสระบุรี  18160  มือถือ  08 9830 9808
           
 31.. นายสมภพ  โคตรวงษ์ ประธานองค์กรเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 52/81  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง
    พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ     จังหวัดลพบุรี  15000  โทรศัพท์  0 3641 1060 
    สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี     มือถือ  08 1248 0666  โทรสาร  0 3642 7671
           
 32.. นายสามารถ  ใจสมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรรมการและเลขานุการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2
    ภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ   เลขที่ 112  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองยาว 
          อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000
          โทรศัพท์  0 3622 5244  โทรสาร  0 3622 5241 ต่อ 107
  นายเผด็จ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก
    จัดการลุ่มน้ำป่าสัก กรมทรัพยากรน้ำ   เลขที่ 109  หมู่ที่ 1  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล
          อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000
          โทรศัพท์  0 3642 7648  โทรสาร  0 3642 7648