รายชื่อคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตามคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 9/2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งในคณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
 1..   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000
           
 2..   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000
           
 3..   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดเลย  อ.เมือง  จ.เลย  42000
           
 4..   ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
           
 5..   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง  จ. นครพนม  48000
           
 6..   ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย กรรมการ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000
           
 7..   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน กรรมการ สำนักชลประทานที่ 5  เลขที่ 327  หมู่ที่ 1  ตำบลหมูม่น
          อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4226 6031  โทรสาร  0 4226 6564
    ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร กรมชลประทาน สำรอง 1 สำนักชลประทานที่ 5  เลขที่ 327  หมู่ที่ 1  ตำบลหมูม่น
    สำนักชลประทานที่ 5     อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4226 6031  โทรสาร  0 4226 6564
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน กรมชลประทาน สำรอง 2 เลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
    หนองคาย     โทรศัพท์  0 4241 1196   โทรสาร  0 4241 0991
           
 8..   หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5     ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
          โทรศัพท์  0 4324 6668  โทรสาร  0 4324 3913
    หัวหน้ากลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 1 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง
    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4     จังหวัดอุบลราชธานี  34000  โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4531 2646
  นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ผู้แทนสำนักสำรวจดินและวางแผน กรมพัฒนาที่ดิน สำรอง 2 กรมพัฒนาที่ดิน  เลขที่ 2003/ 61  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว
    การใช้ที่ดิน     จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทรศัพท์  0 2941 2054
           
 9..   ผู้อำนวยการสำนักงานการขนส่ง กรมการขนส่งทางน้ำและ กรรมการ เลขที่ 526  ถนนมีชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
    ทางน้ำที่ 7 พาณิชยนาวี   จังหวัดหนองคาย  43000
          โทรศัพท์  0 4241 3296   โทรสาร  0 4241 3296
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 1 เลขที่ 526  ถนนมีชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
    ที่ 7  สาขาหนองคาย พาณิชยนาวี   จังหวัดหนองคาย  43000
          โทรศัพท์  0 4242 2757  , 0 4241 1723  โทรสาร  0 4246 0835
    หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ กรมการขนส่งทางน้ำและ สำรอง 2 เลขที่ 93  หมู่ที่ 1  ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน
    ที่ 7  สาขานครพนม พาณิชยนาวี   จังหวัดนครพนม  48120  โทรศัพท์  0 4259 3233
          โทรสาร  0 4259 3233
           
 10.. นายวิวัธน์  ตันเสรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง กรรมการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จังหวัดหนองบัวลำภู ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดหนองบัวลำภู  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ชั้น 3
      สิ่งแวดล้อม   ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง
          จังหวัดหนองบัวลำภู  43000
          โทรศัพท์  0 4241 1149  , 0 4231 1823
  นายจีรเมศวร์  ยศปัญญา นายช่างโยธา 6 สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดหนองบัวลำภู  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ชั้น 3
      สิ่งแวดล้อม   ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง
          จังหวัดหนองบัวลำภู  43000  โทรศัพท์  0 4241 2400
  นายณัฐวุฒิ  ผาโคตร นายช่างเครื่องกล 6 สำนักงานปลัดกระทรวง สำรอง 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   จังหวัดหนองบัวลำภู  ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  ชั้น 3
      สิ่งแวดล้อม   ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง
        จังหวัดหนองบัวลำภู  43000  โทรศัพท์  0 4241 2400
           
 11..   ผู้อำนวยการสำนักจัดการ กรมป่าไม้ กรรมการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
    ทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)     ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 8  จังหวัดอุดรธานี  บ้านคำกลิ้ง
          ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4224 8239  โทรสาร  0 4224 8239
    ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ สำรอง 1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
          ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 8  จังหวัดอุดรธานี  บ้านคำกลิ้ง  
          ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4224 8239  โทรสาร  0 4224 8239
    ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมปลูกป่า กรมป่าไม้ สำรอง 2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
          ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 8  จังหวัดอุดรธานี  บ้านคำกลิ้ง
          ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4224 8239  โทรสาร  0 4224 8239
           
           
 12.. นายศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรรมการ เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  แขวงสามเสนใน
          เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์  0 2271 6115 - 7
          โทรสาร  0 2271 6118
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 1 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
    ผอ.สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ สำรอง 2 เลขที่ 180/3  ถนนพระรามที่ 6  ซอย 34  
          แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
        โทรศัทพ์  0 2271 6177  โทรสาร  0 2298 6610
           
 13..   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า กรรมการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
    อนุรักษ์ที่ 10 และพันธุ์พืช   เลขที่ 79  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง
          จังหวัดอุดรธานี  41000  โทรศัพท์  0 4222 1725
  นายดำเนิน  ซุ่นอื้อ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ส่วนจัดการต้นน้ำ
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 และพันธุ์พืช   เลขที่ 79  ถนนศรีสุข  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
          จังหวัดอุดรธานี  41000  มือถือ  08 1905 2859
  นายอดุลย์  ภูยาธร ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า สำรอง 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  (อุบลราชธานี) ส่วนจัดการต้นน้ำ
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และพันธุ์พืช   เลขที่ 189 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง
          จังหวัดอุบลราชธานี  30000  มือถือ  08 6901 9183 
           
 14..   ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา กรรมการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดอุดรธานี
    สาธารณภัยเขต 14  อุดรธานี สาธารณภัย   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  (ชั้น 7)  ถนนอธิบดี  ตำบลหมากแข้ง
          อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4224 6920  โทรสาร  0 4224 6983
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดอุดรธานี
    สาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สาธารณภัย   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  (ชั้น 7)  ถนนอธิบดี  ตำบลหมากแข้ง
          อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4224 6920  โทรสาร  0 4224 6983
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา กรมป้องกันและบรรเทา สำรอง 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดอุดรธานี
    สาธารณภัยจังหวัดหนองคาย สาธารณภัย   ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  (ชั้น 7)  ถนนอธิบดี  ตำบลหมากแข้ง
          อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4224 6920  โทรสาร  0 4224 6983
           
 15.. นายสิทธิชัย  สิทธิรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 222  หมู่ที่ 11  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง
          จังหวัดเลย 43000 โทรสาร 0 4283 3815  มือถือ  08 4788 7333
           
 16.. นายก่าย  เมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 200 หมู่ที่ 1 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
          โทรศัพท์  0 4257 5046  มือถือ  08 1708 4208
           
 17.. นายวีรศักดิ์  เข็มศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ เลขที่ 59  หมู่ที่ 10  ตำบลหมูม่น  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
          41000  โทรศัพท์  0 4226 6717  มือถือ  08 1818 8027
  นายทนงศักดิ์  ศรีประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 1 เลขที่ 4  ซอยพัฒนา  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง
    มุกดาหาร     จังหวัดมุกดาหาร  49000   โทรศัพท์  0 4261 1669
          โทรสาร  0 4263 3352  มือถือ  08 5740 7257
  นายจำเนียน  วงศ์กาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วด่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 2 เลขที่ 125  หมู่ที่ 4  ตำบลงิ้วด่อน  อำเภอเมือง
          จังหวัดสกลนคร  47000  มือถือ  08 1369 6698
           
  นายประพาส  นครภักดี รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรอง 3 เลขที่ 330  หมู่ที่ 2  ถนนมณีโกมล  ตำบลท่าบ่อ
          อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  43110  มือถือ  08 9710 2283
           
 18.. นายทองพับ  หลวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 79  หมู่ที่ 4  บ้านนาโดน  ตำบลขามเฒ่า
          อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000  มือถือ  08 6229 1196
           
 19.. นายนิพนธ์  มุลเมืองแสน ประธานกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 282  หมู่ที่ 8  ตำบลเชียงสือ  อำเภอโพนนาแก้ว
          จังหวัดสกลนคร  47230  มือถือ  08 7952 3225
           
 20.. นายแสง  จิตจักร ที่ปรึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยโมง องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 52/1  หมู่ที่ 14  ตำบลท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ
          จังหวัดหนองคาย  43110  โทรศัพท์  0 4240 0812
          มือถือ  08 7866 4225
           
 21.. นายประยูร  จันทพันธ์ กำนันตำบลดอนตาล องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม กรรมการ เลขที่ 19  หมู่ที่ 10  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล
          จังหวัดมุกดาหาร  49120  มือถือ  08 9943 1393
  นางชุมชล  กุณพันธ์   องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 1 เลขที่ 201  หมู่ที่ 11  ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
          42100  โทรศัพท์  0 4283 4827 โทรสาร  0 4283 5499
  นายบัวเรียน  ไชยภักดี กำนันตำบลเมืองเพีย องค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม สำรอง 2 เลขที่ 49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ
          จังหวัดอุดรธานี  41000  โทรศัพท์  0 4229 1037
           
 22.. นายณรงค์  ไข่คำ ผู้จัดการโรงงานสุรา องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร กรรมการ เลขที่ 99  หมู่ที่ 4  ถนนหนองคาย - โพนพิสัย ตำบลหาดคำ
    บริษัทเทพอรุโณทัย จำกัด     อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000
          โทรศัพท์  0 4201 2521 - 3  โทรสาร  0 4201 2524
 23.. นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร กรรมการ เลขที่ 399  หมู่ที่ 1  ตำบลธาตุ  อำเภอเชียงคาน
          จังหวัดเลย  42110
          โทรศัพท์  0 4285 4298 - 9  โทรสาร  0 4285 4298 - 9
  นายทวีศักดิ์  เลาหวิโรจน์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โรซ่า  องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร สำรอง 1 เลขที่ 111  หมู่ที่ 13  ถนนหนองคาย - โพนพิสัย
    เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด     ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000
          มือถือ  08 1910 8641  โทรศัพท์ 0 4244 9222 
          โทรสาร  0 42244 9224
  นายสามารถ  จิตตดีชัย ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัทไทยนำ องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรร สำรอง 2 เลขที่ 173  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอเมือง
    มันสำปะหลัง จำกัด     จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4224 3953  โทรสาร 0 4224 8794
           
 24.. นายธานินทร์  พันธุมัย ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 105  ถนนนครพนม - ท่าอุเทน  ตำบลอาจสามารถ
    นครพนม การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000
          โทรศัพท์ / โทรสาร  0 4251 2551  มือถือ  08 1380 4673
           
 25.. นายอภิชาติ  ศรีสวัสดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ กรรมการ เลขที่ 91  หมู่ที่ 7  ถนนชยางกูร  ตำบลบางทรายใหญ่
      การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  49000
          โทรสาร  0 4267 4177  มือถือ  08 9840 2496
  นายสรศักดิ์  ตั้งประกิจ ประธานกรรมการบริหาร องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 1 เลขที่ 78  ถนนสองนางสถิตย์  ตำบลในเมือง
    โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  49000
          โทรศัพท์  0 4261 2020  โทรสาร  0 4261 2021
  นายทองเพชร  สุวรรณเทน อุปนายกสมาคมข้าราชการนอก องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 2 เลขที่ 97 ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000
    ประจำการ การบริการ และการท่องเที่ยว   โทรศัพท์  0 4271 2361  มือถือ  08 1768 9472
  นายชาญชัย  เหลืองสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดเลย องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 3 เลขที่ 98  ถนนสกลเชียงคาน  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง 
      การบริการ และการท่องเที่ยว   จังหวัดเลย  42000  มือถือ  08 1964 2710
          โทรศัพท์  0 4281 1289  โทรสาร 0 4281 1289
  นายศุภาวุฒิ  นิลอรุณ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 4 เลขที่ 269  หมู่ที่ 1  ถนนเลย - เชียงคาน  ตำบลศรีสองรัก
    จังหวัดเลย การบริการ และการท่องเที่ยว   อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42100
          โทรศัพท์  0 4283 4920  , 0 4207 1198  โทรสาร  0 4283 4920
          มือถือ  08 1872 7876
  นายมงคล  ตันสุวรรณ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพน องค์กรผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์ สำรอง 5 เลขที่ 405/2 - 3  ถนนอภิบาลบัญชา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
    จังหวัดเลย การบริการ และการท่องเที่ยว   จังหวัดนครพนม 48000
          โทรศัพท์  0 4250 2007  โทรสาร  0 4250 2008
           
 26.. นายเหลาไท  นิลนวล นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 26/1  หมู่ที่ 1  ตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน
    ยั่งยืนลุ่มน้ำโขง     จังหวัดสกลนคร  47180   มือถือ  08 1546 0500
           
 27.. นายรัฐสภา  นามเหลา หัวหน้างานจัดการหนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 32  หมู่ที่ 7  ตำบลโนนยาง  อำเภอหนองสูง
    สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา     จังหวัดมุกดาหาร  49160
    เกษตรสาขามุกดาหาร     โทรศัพท์  0 4261 4724  มือถือ  08 5678 2372
           
 28.. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธาน ทสม. อุดรธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 851  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเลื่อม  อำเภอเมือง
          จังหวัดอุดรธานี  41000  มือถือ  08 3336 3515
          โทรศัพท์  0 4234 7523  โทรสาร  0 4234 7523
           
           
 29.. นายไพฑูรย์  ป้องนารา ประธาน ทสม. จังหวัดอุดรธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 485  หมู่ที่ 2  ถนนมะลิวัลย์  ตำบลศรีสงคราม
          อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  42130
          โทรสาร  0 4285 0228  มือถือ  08 5759 3548
           
 30.. นายไล  คำพุทธา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเกษตรากรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขที่ 109  หมู่ที่ 2  บ้านสะง้อ  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ 
          จังหวัดหนองคาย  43140  มือถือ  08 9575 3649
  นายประสาท  ตงศิริ กรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 1 เลขที่ 1865/4  ถนนรัฐพัฒนา  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
    สกลนคร     จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัพท์  0 4271 1209
          โทรสาร  0 4271 2287  มือถือ  08 1872 5555
  นายสุบิน  วิวัฒนะ ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำรอง 2 เลขที่ 169  ถนนทัศนปทุม  ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมือง
          จังหวัดนครพนม  48000   โทรศัพท์  0 4251 1242  
          โทรสาร  0 4251 1242  มือถือ  08 1974 0324
           
 31..   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรรมการและเลขานุการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3   เลขที่ 307  หมู่ที่ 14 
    ภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ   ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
          โทรศัพท์  0 4229 0351  โทรสาร  0 4229 0349
           
  นายพีรพงศ์  ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2
    จัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ   เลขที่ 307  หมู่ที่ 14  ตำบลหนองนาคำ  อำเภอเมือง
          จังหวัดอุดรธานี  41000  โทรศัพท์  0 4229 0465
          โทรสาร  0 4229 0465  มือถือ  08 9205 8208
           
           
    ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3
    จัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ   เลขที่103 ถนนตาดแคน - หนองคาย ตำบลมุกดาหาร
          อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  49000
          โทรศัพท์ / โทรสาร  0 4267 2080  มือถือ  08 9841 6804