หมู่บ้านรายละเอียด พื้นที่ (ไร่)

รหัสห ชื่อหมู่บ้าน หมู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำรอง บ้าน คน พื้นที่บ้าน อยู่อาศัย เกษต ป่า พื้นที่อื่

1
40220106 โนนคูณ ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก ชี ชีตอนบน 60 360 99 45 -99 99 -99

2
40220205 หนองหญ้ารังกา ขอนแก่น กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย ชี ชีตอนบน 194 954 1974 140 -99 99 -99

3
40220207 มูลนาค ขอนแก่น กิ่งอ.โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย ชี ชีตอนบน 168 620 3600 99 -99 99 -99

4
40220209 หนองใหญ่ ขอนแก่น กิ่งอ. โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย ชี ชีตอนบน 165 420 3482 277 -99 99 -99

5
40220210 มูลนาค ขอนแก่น กิ่งอ. โคกโพธิ์ไชย โพธิ์ไชย ชี ชีตอนบน 128 700 99 99 -99 99 -99

6
40220301 บ้านนาจาน ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 120 661 236 120 -99 4 -99

7
40220302 บ้านหนองหญ้าปล้อ ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 147 714 500 800 -99 99 -99

8
40220303 บ้านหินตั้ง ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 162 51 92 90 -99 99 -99

9
40220304 บ้านนาตับเต่า ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 134 657 100 100 -99 600 -99

10
40220305 บ้านซับแดง ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 170 820 555 100 -99 200 -99

11
40220306 บ้านซำไผ่ ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 70 330 470 30 -99 99 -99

12
40220307 บ้านซับบอน ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 105 475 315 100 -99 99 -99

13
40220308 บ้านโนนสว่าง ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 56 273 866 60 -99 99 -99

14
40220309 บ้านซับสมบูรณ์ ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 134 150 400 100 -99 99 -99

15
40220310 บ้านซับเจริญ ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 66 230 575 30 -99 99 -99

16
40220311 บ้านหนองไผ่ทอง ขอนแก่น กิ่ง อ. โคกโพธิ์ไชย ซับสมบูรณ์ ชี ชีตอนบน 135 604 500 48 -99 99 -99

หน้า 1 จาก 1