โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ
(การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำสาขาหรือลุ่มน้ำย่อยนำร่อง)

     1.งานนำเสนอเกี่ยวกับโครงการ ในที่ประชุม vdo conference วันที่ 20 พย 2551 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551
     2.งานนำเสนอที่ปรึกษาโครงการ
     3.คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
          3.1ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
          3.2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
          3.3คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
     4.รายงานความก้าวหน้า

webboard ตอบปัญหา

     สาระน่ารู้  
( ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 17 มีนาคม 2552 ที่ข้อ 4.2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตการปกครอง )

     6.เอกสารประกอบการฝึกอบรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลลุ่มน้ำ(เผยแพร่ วันที่ 18 กพ 2552)
          6.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลลุ่มน้ำ
          6.1.1 การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลลุ่มน้ำนำร่อง 1
          6.1.2 การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลลุ่มน้ำนำร่อง 2
          6.1.3 การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลลุ่มน้ำนำร่อง 3
          6.2 การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำ
          6.2.1 การใช้ GPS และ แผนที่ 1
          6.2.2 การใช้ GPS และ แผนที่ 2
          6.2.3 การใช้ GPS และ แผนที่ 3
          6.3 ฐานข้อมูล
          6.3.1 แบบสอบถาม 1
          6.3.2 แบบสอบถาม 2
          6.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำ 1
          6.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำ 2
          6.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำ 3
          6.5 การใช้ เครื่องมือตรึงแผนที่
          6.5.1 การตรึงแผนที่ 1
          6.5.2 การตรึงแผนที่ 2
          6.5.3 การตรึงแผนที่ 3
          6.5.4 การตรึงแผนที่ 4
          6.5.5 การตรึงแผนที่ 5
          6.5.6 การตรึงแผนที่ 6
          6.5.7 ตัวอย่าง แผนที่ตำบลปะเหลียน
          6.5.8 ตัวอย่าง แผนที่แหล่งน้ำ โครงการ ตำบลปะเหลียน

     5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ( สำหรับวิทยากรอบรมอปท.) (เผยแพร่ วันที่ 8 มกราคม 2552)
          5.1 1. แผนการฝึกอบรมจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ.xls
          5.2 2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ 5 มค.52.
          5.3 3. กำหนดการ.doc
          5.4 4. ตัวอย่างใบเซ็นชื่อ.xls
          5.5 5. แบบประเมินผลโครงการ (แก้ไขหัวข้อวิชา).doc

     4.วิธีและข้อมูลที่ใช้ทำแผนที่ตำบล     (เผยแพร่ วันที่ 6 มกราคม 2552)
          4.1 รายชื่อตำบลปัจจุบันทั้งหมดในประเทศไทย
          4.2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตการปกครอง
           4.2.1.1 ดัชนีแผนที่ (ปรับปรุง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552)
           4.2.1.2 ดัชนีแผนที่ ZONE 48 (ปรับปรุง วันที่ 16 มีนาคม 2552)
           4.2.2 ขอบเขตตำบล (ปรับปรุง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552)
           4.2.2 ขอบเขตตำบล ZONE48 (ปรับปรุง วันที่ 16 มีนาคม 2552)
           4.2.3 ขอบเขตอำเภอ (ปรับปรุง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552)
           4.2.3 ขอบเขตอำเภอ ZONE48 (ปรับปรุง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552)
           4.2.4.1 ขอบเขตจังหวัด (ปรับปรุง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552)
           4.2.4.2 ขอบเขตจังหวัด ZONE48 (ปรับปรุง วันที่ 16 มีนาคม 2552)
             สำหรับข้อมูลในข้อ 4.2 เป็นข้อมูลปรับปรุงถึงปี 2546 สำหรับเขตตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง หลังปี 2546 สามารถค้นหาตามคำแนะนำต่อไปนี้
              คำแนะนำในการค้นหาประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดเขตตำบลฯ
             (ข้อมูลจาก ฝ่ายแนวเขตการปกครอง ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักการบริหารการปกครองส่วนท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
           4.2.4 ขอบเขตเทศบาลประสานโยธาธิการและผังเมือง
          4.3รายชื่ออปท.ปัจจุบันทั้งหมด
             (ข้อมูลจาก เว็บไซด์องค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
          4.4 ตัวอย่างการทำแผนที่ตำบลปะเหลียน
              (ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 17 มกราคม 2552)
           4.4.1 หาขอบเขตตำบล จาก 4.2.2   ตัวอย่างการดำเนินการใน arcview
           4.4.2 ใช้ขอบเขตตำบลซ้อนทับกับดัชนี(4.2.1)เพื่อหาว่าตำบลตั้งอยู่บนแผนที่ระวางใดบ้าง
                ตัวอย่างการดำเนินการใน arcview
           4.4.3 เลือกแผนที่ระวางที่ได้จาก 4.2.2 มาตรึงให้มีค่าพิกัด แล้วใช้ขอบเขตตำบลซ้อนทับ
                ตัวอย่างการดำเนินการใน arcview     การใช้ align tool ใน arcview
                ตัวอย่างการดำเนินการใน arcview ต่อ
           4.4.4 ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (download แบบสอบถาม)
            4.4.4.1แผนที่ตำบลปะเหลียน ปรับปรุง 18 กพ 2552
            4.4.4.2 แผนที่แหล่งน้ำ โครงการ ตำบลปะเหลียน ปรับปรุง 18 กพ 2552

     3.สำหรับหมู่บ้านที่มีสระเก็บน้ำ บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น มากเกินกำลัง ที่จะเก็บข้อมูลในปัจจุบัน
          3.1 ให้เก็บรายละเอียดเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะ หรือที่มีขนาดใหญ่ หรือที่มีความสำคัญต่อหมู่บ้าน ใส่ในแผ่นงาน 3.4,3.5,3.6 ตามลำดับ
          3.2 สำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็ก แหล่งน้ำส่วนตัว ให้ใส่ข้อมูลจำนวนรวม สร ะเก็บน้ำ บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้นในแผ่นงาน 3.4.1,3.5.1,3.6.1 ตามลำดับ

     2.นโยบายการจัดเก็บข้อมูล

     1.การแปลงระหว่างแฟ้มข้อมูล EXCEL และฐานข้อมูล ACCESS