ลุ่มน้ำสาละวิน:แม่น้ำปายตอนบน     

1 ข้อมูลทั่วไป สรุป รายละเอียด 1-3 ผู้มีความรู้ด้านน้ำ
2-1 แม่น้ำห้วยคลอง สรุป รายละเอียด 2-2 หนอง บึงสรุป รายละเอียด 2-3 พื้นที่ชุ่มน้ำ สรุป รายละเอียด
3.1 อ่างเก็บน้ำ สรุป รายละเอียด 3.2 ฝาย สรุป รายละเอียด
3.3 โครงการสูบน้ำ สรุป รายละเอียด 3.4 สระเก็บน้ำ สรุป รายละเอียด 3.5 บ่อบาดาลโยก สรุป รายละเอียด
3.6 บ่อน้ำตื้น สรุป รายละเอียด 3.7 ประปาชนบท สรุป รายละเอียด
4.1 น้ำเพื่อการเกษตร สรุป รายละเอียด 4.2 น้ำอุปโภคบริโภค สรุป รายละเอียด 5 ปัญหาน้ำท่วมทั่วไป สรุป รายละเอียด
6.1 ความต้องการสร้างโครงการ สรุป รายละเอียด 6.2 ความต้องการปรับปรุงโครงการ สรุป รายละเอียด

ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ ..........................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนักงานลุ่มน้ำ
ข้อมูลโดย น.ส.นนท์ธิชา นิลพิบูลย์ โทร 0-5361-2112
ประมวลผลข้อมูล โดย น.ส.รศนา ปฏิมาประกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช.
                                email:rasana_pati@yahoo.com