สภาพโดยทั่วไปของลุ่มน้ำย่อยนำร่อง(สาขาคลองชุมพร)

           ลุ่มน้ำสาขาคลองชุมพร เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1 จังหวัดชุมพร ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตก ในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีลักษณะพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงทางทิศตะวันออก ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ตอนเหนือของอ่าวสวี ในพื้นที่ตำบลทุ่งคา โดยไหลผ่าน ตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลวังไผ่ ตำบลตากแดด ตำบลขุนกระทิง ตำบลบางหมากและตำบลทุ่งคา ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งมีความยาวทั้งหมดประมาณ 50 กิโลเมตร ในพื้นที่ตอนบนจะมีคลองหลายสายไหลลงสู่คลองชุมพร เช่นคลองในง่วม คลองกุ่ม คลองหินใส คลองท่าไม้ลาย คลองพอน คลองพลึง คลองลังตัง คลองปลามัดออก และคลองขนาย ราษฎรในพื้นที่ตอนบนจะประกอบอาชีพทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ และทำสวนยางพารา และ สวนปาล์มน้ำมันเป็นบางส่วน พื้นที่ที่เป็นชุมชนใหญ่จะตั้งอยู่ตอนกลางของลุ่มน้ำในพื้นที่ ตำบลวังไผ่ และเทศบาลตำบลวังไผ่ มีบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น มีถนนสายเอเชียผ่านบริเวณทางแยกเข้าเมืองชุมพร คือสี่แยกปฐมพรห่างจากเมืองชุมพรประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งคลองสาขาชุมพรก็จะไหลผ่านบริเวณสี่แยกนี้ผ่านเทศบาลตำบลวังไผ่ ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมในบริเวณนี้ทุกปี ปีละหลายครั้ง


แผนที่ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน

1 ข้อมูลทั่วไป สรุป รายละเอียด 1-3 ผู้มีความรู้ด้านน้ำ
2-1 แม่น้ำห้วยคลอง สรุป รายละเอียด 2-2 หนอง บึงสรุป รายละเอียด 2-3 พื้นที่ชุ่มน้ำ สรุป รายละเอียด
3.1 อ่างเก็บน้ำ สรุป รายละเอียด 3.2 ฝาย สรุป รายละเอียด
3.3 โครงการสูบน้ำ สรุป รายละเอียด 3.4 สระเก็บน้ำ สรุป รายละเอียด 3.5 บ่อบาดาลโยก สรุป รายละเอียด
3.6 บ่อน้ำตื้น สรุป รายละเอียด 3.7 ประปาชนบท สรุป รายละเอียด
4.1 น้ำเพื่อการเกษตร สรุป รายละเอียด 4.2 น้ำอุปโภคบริโภค สรุป รายละเอียด 5 ปัญหาน้ำท่วมทั่วไป สรุป รายละเอียด
6.1 ความต้องการสร้างโครงการ สรุป รายละเอียด 6.2 ความต้องการปรับปรุงโครงการ สรุป รายละเอียด

รก.ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1 (ชุมพร) นายภาณุพล ภิโสรมย์ โทร 077534384
ข้อมูลโดย นายเดชา ช่วยนิล วิศวกรโยธา 6 โทร 077534384
ประมวลผลข้อมูล และ จัดทำแผนที่โดย น.ส.รศนา ปฏิมาประกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช. email:rasana_pati@yahoo.com