คำถามที่พบบ่อย                                                                 


นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย

พันธกิจ 1. จัดทำนโยบาย และแผน ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ำ 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลระบบนิเวศของ แหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ 4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค

180/3 ซอย 34 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 122 ก หน้า 44-83 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dwr.go.th เมนูหลัก ข้อมูลน่ารู้ และเมนูย่อย กฎหมาย)

ตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 (ม.4)-1 ให้ความหมายคำว่า "น้ำ" หมายถึง น้ำในบรรยากาศ น้ำบนผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเล

"ทรัพยากรน้ำ" หมายความว่า น้ำ ทรัพยากรน้ำสาธารณะ แหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งกักเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ พื้นที่ทางน้ำหลาก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งอื่นที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และให้ หมายความรวมถึงน้ำจากแหล่งน้ำระหว่างประเทศและแหล่งน้ำต่างประเเทศที่ประเทศไทยอาจนำมาใช้ประโยชน์ได้

3 ประเภท รายละเอียด พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 41

การใช้ทรัพยากรน้ำประเภทที่ 1 ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อย

นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ กนช. ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นในการบรรเทาภาวะน้ำแล้ง

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผลสถิติ สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ

มี ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการขอรับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2560 (ข้อ 7)

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ