ดูทั้งหมด »
  • ขอเชิญร่วมเสนอแนะสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและแนวทางแก้ไข เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ จดหมาย - กรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400, Email - basin@dwr.mail.go.th, โทรสาร
 

ข่าว